Chapman River Walk

Chapman River Walk

People walking along the Chapman River.